Actualiteit

16 november 2023: de drempelbedragen voor 2024-2025 zijn gepubliceerd: werken 5.538.000 euro, leveringen en diensten 221.000 euro.

12 november 2021: de drempelbedragen voor 2022-2023 zijn gepubliceerd: werken 5.382.000 euro, leveringen en diensten 215.000 euro.

12 mei 2021: Vanaf vandaag verschijnen aankondigingen niet meer direct op TenderNed, maar maximaal 48 uur na verzending aan TED. PIANOo adviseert aanbestedende diensten hun planningen hierop aan te passen. Houd voor het bepalen van de minimale inschrijftermijn de datum van publicatie (48 uur na verzending) op TenderNed aan, in plaats van de verzenddatum.

5 december 2019: de drempelbedragen voor 2020-2021 zijn gepubliceerd: werken 5.350.000 euro, leveringen en diensten 214.000 euro.

22 december 2017: de drempelbedragen voor 2018-2019 zijn gepubliceerd: werken 5.548.000 euro, leveringen en diensten 221.000 euro.

1 juli 2016: de herziene versie van de aanbestedingswet is sinds vandaag van kracht. Op 30 juni 2016 zijn de Wet tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012, het besluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit, het ARW 2016 en de 1e herziening van de Gids Proportionaliteit gepubliceerd in de staatscourant.

21 juni 2016: De Eerste Kamer heeft het herzieningsvoorstel van de Aanbestedingswet aangenomen. Het Aanbestedingsbesluit, het ARW2016 en de herziene versie van de Gids Proportionaliteit liggen voor advies bij de Raad van State.

14 juni 2016: Eerste kamer behandelt de herziene Aanbestedingswet 2012.

april 2016: In aansluiting op de herziening van de Aanbestedingswet zijn ook de Gids Proportionaliteit en het ARW herzien. Deze moeten nog worden gepubliceerd.

22 maart 2016: De Tweede Kamer heeft de herziening van de Aanbestedingswet goedgekeurd. De ingangsdatum is 1 juli 2016. In het vacuüm tussen 18 april en 1 juli geldt Richtlijn 2014/24/EU. Als gevolg van de herziening van de Aanbestedingswet moeten het ARW en de Gids worden aangepast.

15 maart 2016: het wetsvoorstel voor de herziening van de Aanbestedingswet is op 9 maart 2016 behandeld in de Tweede Kamer inclusief de drie nota’s van wijzigingen. Op 22 maart stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

november 2015: De nieuwe drempelbedragen voor 2016-2017 zijn vastgesteld. Voor decentrale overheden zijn die voor leveringen en diensten 209.000 euro en voor werken 5.225.000 euro.

november 2015: het wetsvoorstel voor de herziene Aanbestedingswet is verstuurd aan de Tweede Kamer inclusief het advies van de Raad van State van 11 september 2015 en het rapport van de minister van Economische Zaken van 19 oktober 2015.

4 mei 2015: sluitingsdatum marktconsultatie herziene Aanbestedingswet.

januari 2015: Het ministerie van Economische Zaken verwacht dat het concept van het wetsvoorstel ter implementatie van de nieuwe richtlijn gereed is. De marktconsultatie volgt in maart. De behandeling in de Kamer kan na het zomerreces plaatsvinden. De aanbestedingsrichtlijnen moeten op 18 januari 2016 geimplementeerd zijn.

15 januari 2014: Het Europees Parlement heeft in de plenaire vergadering de voorstellen voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen aangenomen.

13 december 2013: de drempelbedragen voor 2014/2015 zijn bekend gemaakt: Werken 5.186.000 euro, Leveringen en Diensten 207.000 euro voor decentrale overheden en 134.000 euro voor de centrale overheid.

9 december 2013: Het Europees Parlement stemt over de drie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen.

juli 2013: het Europees comité van Permanente Vertegenwoordigers heeft overeenstemming bereikt over de definitieve tekst van drie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen.