ARW 2012-2016: belangrijkste wijzigingen

Grote delen van de tekst van het ARW2016 zijn ongewijzigd ten opzichte van het ARW2012. Het aantal procedures is uitgebreid, in lijn met de herziene Aanbestedingswet (zie ARW 2016). De aanbesteder heeft een documentatieplicht en een drie jaar durende bewaarplicht.

De opvallendste verschillen in de hoofdstukken 2, 3 en 7 zijn:

Communicatie

Nieuw: Mondelinge communicatie tussen aanbesteder en ondernemer is toegestaan mits de aanbesteder deze documenteert en de communicatie niet de aanbestedingsstukken betreft.

Aankondiging

Deze paragraaf in ARW 2012 is nu opgedeeld in verschillende paragrafen. Daardoor is de artikelnummering sterk gewijzigd.

 1. Bij de (niet-)openbare procedure is de verplichting vervallen om in de aankondiging te vermelden op welke wijze gecommuniceerd wordt. Het uitgangspunt is namelijk communicatie via elektronische middelen.
 2. Bij de openbare procedure is de voorgeschreven inhoud van de aankondiging vervallen.

Geschiktheidseisen in aankondiging

 1. Er mogen alleen geschiktheidseisen worden gesteld die garanderen dat de opdrachtnemer bekwaam is.
 2. De aanbesteder vraagt in de (niet-)openbare procedure aan de ondernemer niet om bewijsstukken te verstrekken als hij die zelf kosteloos kan opvragen in e-Certis of een andere databank.
 3. Geschiktheidseisen stellen in de (niet-)openbare procedure op basis van informatie uit de jaarcijfers (bijvoorbeeld solvabiliteit) is toegestaan mits in de aankondiging is vermeld welke formule gebruikt wordt.

Gunningscriteria in de aankondiging

 1. De gunningscriteria zijn aangepast in aansluiting op de Aanbestedingswet: Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding (beste PKV), Laagste Kosten o.b.v. Levensduurkosten (LK of LCC) en Laagste Prijs (LP).
 2. De voorbeelden voor het gunningscriterium beste PKV zijn aangepast.
 3. Voor het gunningscriterium LK obv levensduurkosten zijn nadere toepassingscriteria gegeven en worden eisen gesteld aan (de uniformiteit van) de rekenmethode.
 4. De te stellen gunningscriteria moeten de mededinging waarborgen.

Opdrachtvoorwaarden

Bij de (niet-)openbare procedure is aangegeven dat diensten met betrekking tot gezondheid alsmede sociale en culturele diensten voorbehouden moegen worden aan bepaalde organisaties. (de CPV-codes zoals vermeld in artikel 77-1 2014/24/EU)

Overige bepalingen in aankondiging

 1. Er moet duidelijk worden aangegeven of een ondernemer zich voor één of meer percelen kan aanmelden/inschrijven en of een bepaalde percelen niet gecombineerd mogen worden.
 2. De uitsluitingsgronden gelden nu ook voor onderaannemers en derden als de aanbesteder dat aangeeft.

Technische specificaties

Indien specifieke certificaten als bewijsmiddel bij selectie in de (niet-)openbare procedure worden gevraagd, dan moet de aanbesteder ook andere bewijsmiddelen aanvaarden die aantonen dat het werk, de levering of de dienst voldoet aan de technische specificaties, gunningsciteria of contractvoorwaarden.

Toegankelijkheid

Nieuw: In de (niet-)openbare procedure moet bij opdrachtresultaten die bedoeld zijn voor gebruik door natuurlijke personen, (het grote publiek en/of het personeel van de aanbesteder) rekening worden gehouden met de toegankelijkheid voor mensen met een handicap.

Keurmerken

De mogelijkheid om keurmerken te verlangen als bewijsmiddel bij selectie in de (niet-)openbare procedure is uitgebreid maar aan voorwaarden verbonden.

Uitsluitingsgronden

 1. De verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden zijn uitgebreid, in lijn met de aanbestedingswet.
 2. De bewijsvoering bij de facultatieve uitsluitingsgronden is gedeeltelijk verlegd van de ondernemer naar de aanbesteder.
 3. De verjaringstermijn van een onherroepelijke veroordeling die als facultatieve uitsluitingsgrond wordt toegepast is van vier jaar verlaagd naar drie jaar.
 4. Als de uitsluitingsgronden gelden voor onderaannemers en derden dan moet de aanbesteder de onderaannemers daar wel op toetsen. De aanbesteder kan verlangen dat de onderaannemer of derde waarop een uitsluitingsgrond van toepassing is, wordt vervangen.

Scheiding van belang

Nieuw: De aanbesteder moet maatregelen nemen om fraude, bevoordeling corruptie en belangenverstrengeling te voorkomen.

Financiele en economische draagkracht

 1. Er is nu formeel vastgelegd dat, indien een ondernemer een beroep doet op de financiele en economische draagkracht van een derde, de aanbesteder mag verlangen dat die derde ook hoofdelijk aansprakelijk is.
 2. de aanbesteder toetst of de uitlsuitingsgronden op die derde van teopassing zijn

Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid

 1. De middelen waarmee een ondernemer zijn bekwaamheid kan aantonen in de (niet-)openbare procedure zijn uitgebreid.
 2. De referentietermijn (5 jaar voor werken en drie jaar voor leveringen en diensten) mag in de (niet-)openbare procedure verruimd worden om de mededinging te waarborgen.
 3. Er is nu in de (niet-)openbare procedure formeel vastgelegd dat, indien een ondernemer een beroep doet op de beroepsbekwaamheid van een derde, dat die derde dat deel van de opdracht ook daadwerkelijk moet uitvoeren.
 4. de aanbesteder moet toetsen of een uitsluitingsgrond op die derde van toepassing is.
 5. Eisen aan een samenwerkingsverband mogen in de (niet-)openbare procedure afwijken mits proportioneel en objectief.
 6. De aanbesteder mag in de (niet-)openbare procedure eisen dat de hoofdaannemer kritieke taken zelf uitvoert.
 7. Conflicterende belangen van een ondernemer mogen in de (niet-)openbare procedure worden beschouwd als niet-beroepsbekwaam.

Termijnen

 1. De termijnen zijn voor de Europese procedures in lijn gebracht met de herziene aanbestedingswet (zie Termijnen). Voor de nationale procedures zijn de termijnen ongewijzigd. De mogelijkheid om de termijnen te verkorten is in beide gevallen aangepast. Het uitgangspunt is de aanbestedingsstukken rechtstreeks digitaal beschikbaar zijn. Als dat niet het geval is, dan moet de inschrijftermijn met vijf dagen worden verlengd. Indien de inschrijving volledig langs elektronische weg kan geschieden, dan mag de inschrijftermijn met vijf dagen worden verkort.
 2. De mogelijkheid voor een ondernemer om zich in de niet-openbare procedure telefonisch aan te melden is vervallen.
 3. De termijnen moeten verlengd worden wanneer de aanbestedingsstukken aanzienlijk worden gewijzigd.
 4. Er zijn bepalingen opgenomen voor het geval het elektronisch platform voor het indienen van de aanmeldingen/inschrijvingen een storing heeft.

Eigen verklaring en bewijsmiddelen

 1. een ondernemer mag een eerder gebruikte eigen verklaring gebruiken mits hij bevestigt dat de daarin opgenomen gegevens nog correct zijn.
 2. De aanbesteder mag alleen de bewijsmiddelen opvragen bij de winnende inschrijver of bij de geselecteerde gegadigden indien hij die niet zelf kosteloos kan verkrijgen bij een databank.

Inlichtingen over onderaanneming

 1. De aanbesteder moet van de aannemer verlangen dat de aannemer voor aanvang opdracht contactgegevens aanreikt en herm van alle wijzigingen daarin op de hoogte houdt. De aanbesteder mag deze bepalingen ook toepassen bij leveringen en diensten en vragen om gegevens betreffende onderaannemers.
 2. De aanbesteder mag een eigen verklaring verlangen van de onderaannemers en, indien een uitsluitingsgrond van toepassing is, mag hij verlangen dat de betreffende onderaannemer wordt vervangen.

Abnormaal lage inschrijving

De bepalingen over het afwijzen van een abnormaal lage inschrijving zijn beperkend aangepast.

Elektronische veiling

Er is omschreven wanneer een inschrijving via een elektronische veiling ontvankelijk is.

Gunningsbeslissing

 1. Nieuw: De aanbesteder mag bij twijfel de juistheid van de door de inschrijvers verstrekte informatie en bewijsmiddelen nagaan.
 2. Als de prijs van de inschrijving te hoog is, mag de aanbesteder onder voorwaarden verder gaan met de mededingingsprocedure met onderhandeling (hoofdstuk 5) of met de concurrentiegerichte dialoog (hoofdstuk 4). Dat was de onderhandelingsprocedure met aankondiging (hoofdstuk 5 ARW 2012).