Doel Aanbestedingswet

De Aanbestedingswet beoogt een duidelijk en eenvormig kader te scheppen voor het plaatsen van overheidsopdrachten alsmede lastenverlichting te creƫren voor ondernemers en aanbestedende diensten. Dit laatste geschiedt door middel van standaardisatie en de verplichting om digitaal aan te besteden.

De Aanbestedingswet moet het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen zonder personeel betere kansen bieden bij aanbestedingen voor overheidsopdrachten. De Tweede Kamer heeft hier bij de behandeling van het wetsvoorstel op 14 februari 2012 sterk op aangedrongen in een aantal aangenomen moties. Daarbij ligt de doelstelling vast dat als norm voor alle aanbestedende diensten geldt om tenminste 30% van de aanbestedingen bij MKB te plaatsen. De minister heeft dit toegezegd. De verplichte evaluatie is medio 2014 gestart en moet onder andere aangeven in hoeverre aan deze doelstelling is voldaan. Mocht dat in te geringe mate het geval zijn, dan zal de minister bijsturen in een aanvulling op de herziene Aanbestedingswet.