Onder de drempel: ARW2016

In de Aanbestedingswet is aangegeven dat een richtsnoer wordt aangewezen voor aanbestedingen waarvan de geraamde opdrachtwaarde onder de drempelwaarde ligt. Het Aanbestedingsbesluit wijst hierbij voor werken het Aanbestedingsreglement voor Werken (ARW2016) aan. Opdrachten waarvan de waarde onder de betreffende drempelwaarde liggen, vallen daarmee ook onder het regime van de Aanbestedingswet, met name wanneer het de beginselen betreft.

De aanbestedende dienst moet op grond van objectieve criteria een keuze maken voor de toepassing van een van de nationale aanbestedingsprocedures. Deze criteria zijn bij voorbeeld de omvang van de opdracht, de kenmerken van de sector, de geografische ligging van de plaats van uitvoering en de transactiekosten die zijn gemoeid met de aanbestedingsprocedure. Deze keuzes moeten desgevraagd gemotiveerd worden toegelicht aan een ondernemer.

Opdrachten met een vermoedelijk grensoverschrijdend belang moeten conform de aanbestedingswet door middel van een Europese procedure worden aanbesteed, ook al ligt de waarde ervan onder de drempelwaarde. Dit is op basis van jurisprudentie van voor de werking van de Aanbestedingwet al bepaald.

In het ARW 2016 zijn de volgende procedures uitgewerkt:

 1. Openbare procedure (EU en NL)
 2. Niet-openbare procedure (EU en NL)
 3. Concurrentiegerichte dialoog (EU en NL)
 4. Mededingingsprocedure met onderhandeling (EU en NL)
 5. Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging (EU en NL)
 6. Meervoudig onderhandse procedure (NL)
 7. Procedure van het innovatiepartnerschap (EU en NL)
 8. Raamovereenkomst met een enkele ondernemer (EU en NL)
 9. Raamovereenkomst met meedere ondernemers (EU en NL)
 10. Procedure voor sociale en andere specifieke diensten (EU en NL)
 11. Openbare prijsvraag (NL)
 12. Niet-openbare prijsvraag (NL)
 13. Procedures voor het instellen van, toelaten tot en plaatsen van opdrachten binnen een dynamisch aankoopsysteem (EU en NL)
 14. Concessieprocedure (EU en NL)

Het Aanbestedingsreglement Werken heet zo omdat het destijds is opgesteld op initiatief van de bouwende ministeries om te voorzien in de behoefte aan regelgeving voor werken onder de drempel. Het ARW kan echter ook voor leveringen en diensten worden toegepast.