Termijnen

Alle in de Aanbestedingswet en het ARW genoemde termijnen betreffen minimumtermijnen, uitgedrukt in kalenderdagen. Het proportionaliteitsbeginsel is expliciet van toepassing op de termijnen. Daarmee is dwingend bepaald dat bij de vaststelling van de termijnen rekening gehouden dient te worden met de hoeveelheid werk die verricht dient te worden voor de aanmelding en de inschrijving terwijl rekening gehouden moet worden met erkende feestdagen en vakantieperiodes.

Download hier versie 4 van de gratis te gebruiken aanbestedingsplanner (gepubliceerd 26-02-2021) gebaseerd op de termijnen uit de gewijzigde aanbestedingswet en het ARW 2016. Het bestand is ook te downloaden via de website ToornendPartners.com onder aanbestedingsadvies.

De termijnen voor het indienen van het verzoek tot deelneming en de inschrijving zijn bij de herziening van de Aanbestedingswet ongewijzigd.

Openbare procedures

 • Wet herzien Inschrijven: 45 dagen
 • ARW 2016 EU Inschrijven: 45 dagen
 • ARW 2016 NL Inschrijven: 32 dagen

Niet-openbare procedures

 • Wet herzien Aanmelden: 30 dagen; Inschrijven: 40 dagen
 • ARW 2016 EU Aanmelden: 30 dagen; Inschrijven: 40 dagen
 • ARW 2016 NL Aanmelden: 17 dagen; Inschrijven 21 dagen

Verlengingsplicht

De inschrijvingstermijn moet met 5 dagen worden verlengd wanneer niet alle aanbestedingsstukken vanaf het moment van aankondiging rechtstreeks digitaal beschikbaar zijn. Om de verlengingsplicht te vermijden moeten dus ook alle gunningsstukken in een niet-openbare procedure al op het moment van aankondiging beschikbaar zijn.

Nota van Inlichtingen

De laatste Nota van Inlichtingen moet een aantal dagen voor inschrijving worden gepubliceerd.

 • Wet herzien: minimaal 10 dagen
 • ARW 2016 EU: minimaal 10 dagen
 • ARW 2016 NL: minimaal 6 dagen

was

 • Wet 2012: minimaal 6 dagen
 • ARW 2012: minimaal 6 dagen

Er is geen minimumtermijn voor een Nota van Inlichtingen in de selectiefase.

Verkortingsmogelijkheden

1. Indien een vooraankondiging is gepubliceerd, dan mag de inschrijftermijn bij Europese aanbestedingen worden verkort.

 • Wet herzien: tot 29 dagen, ongeacht procedure
 • ARW 2016: tot 29 dagen, ongeacht procedure

was

 • Wet 2012: tot 29 dagen, ongeacht procedure
 • ARW 2012: tot 36 dagen, ongeacht procedure

De nationale procedures in het ARW kennen geen vooraankondiging.

2. De inschrijvingstermijn mag zowel in de herziene aanbestedingswet als in het ARW 2016 met 5 dagen worden verkort:

 • indien de aanbestedende dienst toestaat dat de inschrijvingen langs elektronische weg worden ingediend.

was in de Aanbestedingswet 2012 en het ARW 2012:

 • indien de aanbestedingsstukken rechtstreeks, elektronisch vrij verkrijgbaar zijn vanaf het moment van aankondiging.

3. In urgente situaties mogen de minimumtermijnen worden verkort. Urgente situaties moeten onderbouwd zijn.

 • Wet herzien, openbaar: inschrijven 15 dagen
 • Wet herzien, niet-openbaar: aanmelden 15 dagen, inschrijven 10 dagen
 • ARW 2016, openbaar: inschrijven 15 dagen
 • ARW 2016, niet-openbaar: aanmelden 10 dagen, inschrijven 10 dagen

4. De verkortingstermijnen mogen in de Aanbestedingswet en het ARW niet bij elkaar worden opgeteld.

Stand still-periode

De verplichte stand-still-periode (ook bekend als de ‘Alcateltermijn’) is de periode tussen het bekendmaken van het gunningsvoornemen en de daadwerkelijke gunning. In deze periode kunnen inschrijvers bezwaar maken tegen de voorgenomen gunning. Deze periode duurt ongewijzigd:

 • Wet herzien: minimaal 20 dagen na verzenden gunningsvoornemen
 • ARW 2016: minimaal 20 dagen na verzenden gunningsvoornemen

ARW 2012 en ARW 2016 geeft een termijn van minimaal 7 dagen na uitsluiting of afwijzing na selectiefase bij niet-openbare procedure, cuncurrentiegerichte dialoog en de onderhandelinsgprocedures. Dit betreft geen stand-still-periode want procedure mag doorlopen. De Aanbestedingswet kent deze periode na de selectiefase niet.