Voorgeschiedenis

30 juni 2016: De wet tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012, het Besluit tot wijziging vabn het Aanbestedingsbesluit, de eerste herziening van de Gids Proportionaliteit en het ARW 2016 zijn in de Staatscourant gepubliceerd.

18 januari 2014: De Veegwet treedt in werking. Deze wet herstelt een aantal wettechnische gebreken en verschrijvingen.

22 maart 2013: De definitieve modellen Eigenverklaring zijn gepubliceerd. Nu is alles beschikbaar om een aanbesteding op te zetten overeenkomstig de Aanbestedingswet. Het model wordt nog aangepast met schrijfrechten maar kan al gebruikt worden.

7 maart 2013: De definitieve Standaard voor klachtafhandeling voor aanbestedende diensten en ondernemers is gepubliceerd.

19 februari 2013: het aanbestedingsbesluit en het besluit inwerkingtreding aanbestedingswet beide van 11 februari 2013, zijn gepubliceerd. De aanbestedingswet treedt definitief in op 1 april 2013.

15 februari 2013: In de Staatscourant zijn het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2012 en de Gids Proportionaliteit versie januari 2013 gepubliceerd.

7 december 2012: De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij er naar streeft om de wet per 1 april 2013 in werking te laten treden.

8 november 2012: De integrale wetstekst is gepubliceerd in de Staatscourant. De inwerkingtreding van de wet wordt later bij Koninklijk Besluit bekend gemaakt. Vanwege de marktconsultatie en de verwerking van de reacties daarvan lijkt 1 januari 2013 niet meer haalbaar en ligt 1 juli 2013 meer voor de hand.

30 oktober 2012: ook de Eerste Kamer heeft de aanbestedingswet aangenomen. Nu dient de Raad van State zich nog uit te spreken over de Gids Proportionaliteit.

10 juli 2012: de minister heeft het concept aanbestedingsbesluit met een toelichting aan de Tweede kamer gezonden. In het besluit wordt de toepassing van de inmiddels herschreven Gids Proportionaliteit verplicht gesteld. Ook het ARW is herschreven.

17 april 2012: start voorbereidend onderzoek door Eerste Kamercommissie. De Eerste Kamercommissie heeft vragen gesteld over het wetsvoorstel. De vragen zijn door de minister inmiddels beantwoord.

14 februari 2012: de Tweede Kamer neemt de Aanbestedingswet aan. Het wetsvoorstel wordt direct aangeboden aan de Eerste Kamer ter behandeling.

9 februari 2012: stemming over de amendementen en moties over de wet in de Tweede Kamer 1 en 2 februari 2012: behandeling aangepaste wet in Tweede Kamer

29 augustus 2011: De Gids Proportionaliteit verschijnt

28 maart 2011: Nota van Wijzigingen 6 juli 2010: nieuw wetsvoorstel aangeboden aan Tweede Kamer

oktober 2009: advies van de Raad aan de minister van EZ december 2008: Minister van EZ stelt Raad van Advies in voor een nieuwe aanbestedingswet.

november 2007: invoering Aanbestedingswet half jaar vertraagd, waarschijnlijk voorjaar 2009

20 september 2006: eerste wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer